۱۳۹۱/۲/۱۵

بدون شرح ...Apartheid 
آپارتاید آفریقای جنوبی
تظاهرات دانشجویی، 1987 


Apartheid آپارتاید جمهوری اسلامی، 2012


 ایران، 2012